Solidariteit en informele hulp

De uitbraak van het coronavirus en alle genomen maatregelen om het virus te beperken hebben grote negatieve gevolgen. Daarnaast wordt echter ook wel gewezen op de positieve gevolgen van de virusuitbraak: in tijden van nood hebben mensen weer oog voor elkaar en helpen ze elkaar. Zo berichtten de media in de eerste maanden na de uitbraak over opbloeiende solidariteit tussen mensen: klappen voor zorgmedewerkers, zangoptredens voor de ramen van verpleeghuizen, talloze hulpinitiatieven in buurten en websites waar hulpvragers en hulpaanbieders elkaar konden vinden. We weten echter ook dat zulke gevoelens van solidariteit na verloop van tijd weer afnemen en terugkeren naar ‘normaal’ niveau. 

 

WAT LATEN DE (eedere) METINGEN ZIEN?

De vraag naar onderling solidariteit kwam aan de orde in de eerste meting van ons onderzoek, uitgevoerd in april 2020 in Rotterdam, Den Haag en heel Nederland. We vonden een aanzienlijke bereidheid om hulp te bieden aan mensen – vooral aan familie en vrienden, minder aan buurtgenoten – die door COVID-19 hulp nodig hebben.

Minder intensieve vormen van steun zoals boodschappen doen en een praatje maken komen het meest voor, zowel bij het geven als het ontvangen van hulp. Ook een meer belastende vorm van hulp, namelijk eten koken of brengen komt relatief vaak voor.

 

UITKOMSTEN meting juli 2020

In juni/juli is nog altijd een grote bereidheid om elkaar te helpen als dat nodig is door COVID-19. Dit geldt zowel in Den Haag en Rotterdam als in heel Nederland en vooral voor familie en vrienden, en in iets mindere mate voor buren. De bereidheid elkaar onderling te helpen is tussen april en juli niet of slechts weinig gedaald, een enkele keer (vooral in Den Haag) zelfs toegenomen. In Rotterdam is het aandeel respondenten dat zeker bereid is om vrienden en buren te helpen wel licht afgenomen. Het aandeel Rotterdammers dat vrienden en buren nu al helpt, is daarentegen de afgelopen maanden iets toegenomen (net als in Den Haag).

Krap een derde van alle respondenten zegt nu al familieleden te ondersteunen. Dit aandeel is afgelopen maanden niet verminderd. Vrienden en buren worden in veel mindere mate nu al ondersteund door onze respondenten.

 

thema publicaties

In het rapport De Verdeelde Samenleving worden de uitkomsten van de laatste meting (november 2020) beschreven.