Emotioneel welbevinden

In dit onderzoek kijken we naar de gevolgen de coronacrisis voor de gezondheid in brede zin. Niet alleen besteden we aandacht aan de mate waarin en de manieren waarop mensen gebruik maken van professionele zorg, ook kijken we naar hun zelfgerapporteerde mentale welbevinden en hun dagelijks functioneren, meer in het bijzonder de omgang met de gedragsregels rondom het coronavirus.

 

WAT LATEN DE (eerdere) METINGEN ZIEN?

We hebben de respondenten gevraagd naar hun gevoelens van angst en spanning ten gevolge van het virus. In april waren zulke gevoelens wijdverbreid, in beide steden nog meer dan landelijk gemiddeld. In april rapporteerde een kwart tot bijna een derde van de respondenten angstgevoelens.

 

UITKOMSTEN UIT METING november 2020

Een derde van de respondenten vindt COVID-19 (heel) bedreigend voor zichzelf of hun vrienden. Meer dan de helft ziet het virus als een bedreiging voor hun familie. Driekwart van de respondenten in de grote steden vindt het virus bedreigend voor hun gemeente. Landelijk is dat ongeveer de helft. Sinds juli zijn de gevoelens van angst en stress door corona toegenomen. Vooral jongeren ervaren angst en stress, meer nog dan ouderen. Opvallend is de sterke toename van de uitzichtloosheid. Bijna 40 procent zegt het gevoel te hebben niets te hebben om naar uit te kijken. Mensen die steun ontvangen van anderen hebben minder last van gevoelens van angst en stress.

UITKOMSTEN UIT METING juli 2020

Rond een kwart van de respondenten geeft aan vaker met negatieve gevoelens te kampen, zoals angst, nervositeit, lichtgeraaktheid en stress. De angst- en stressgevoelens zijn ook groter bij vrouwen, lager opgeleiden en mensen met een slechte/matige gezondheid. De opvallende bevinding uit de eerste meting dat juist jongeren vaker angstig en gestrest zijn, is opnieuw zichtbaar in de tweede meting. Ook na het versoepelen van de maatregelen ervaart een kwart tot ruim een derde van de 18-34-jarigen landelijk en in de grote steden een verminderd mentaal welbevinden. Het beeld dat respondenten in grote steden hier vaker mee te maken hebben dan landelijk gemiddeld wordt ook door de cijfers in Amsterdam bevestigd. 

Hoewel uit eerder onderzoek blijkt dat mensen vaker negatieve dan positieve gevolgen van de corona-uitbraak voor hun mentale gezondheid rapporteren, zien we dat respondenten relatief vaak aangeven zich minder gehaast te voelen. Bij 4 op de 10 respondenten is dit het geval. Ongeveer een kwart ervaart meer rust in het hoofd. 

 

thema publicaties

In het rapport De Verdeelde Samenleving worden de uitkomsten van de laatste meting (november 2020) beschreven.