Handelingsstrategieën professionals

In dit onderzoek worden in co-creatie met de diverse stakeholders handelingsstrategieën ontwikkeld om kwetsbare groepen te ondersteunen en veerkracht verder te benutten.

We willen zicht bieden op wat burgers zelf zeggen nodig te hebben om kwetsbaarheid te verminderen, zowel bij enkelvoudige als bij multiproblemen, en in hoeverre dit aansluit bij de ervaringen van professionals en beleidsmakers. De gegevens uit de hierboven genoemde focusgroepen zullen worden gebruikt om te inventariseren wat mogelijke werkzame ingrediënten zijn van gedragen handelingsperspectieven voor burgers, en in hoeverre deze aansluiten bij het (lokale) overheidsbeleid en dat van betrokken organisaties zoals UWV, zorgaanbieders en wijkteams. Daarbij zullen we gebruik maken van lessen uit al lopende effectieve interventies, zoals het ‘Sociaal Hospitaal’ in Den Haag. Op grond hiervan kunnen we suggesties doen voor gedragen en duurzame interventies voor kwetsbare groepen in het (post-)corona tijdperk. Die kunnen betrekking hebben op burgerinitiatieven, professionals en beleid van overheden en organisaties.

In de projectgroep zijn naast experts vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines ook gemeenten vertegenwoordigd, die samen met overige partners uit de praktijk bijdragen aan het delen van de bevindingen en het benutten en borgen van de ontwikkelde handelingsstrategieën.