Impact Corona

De maatschappelijke impact van COVID-19 op Nederlandse steden en het land als geheel is enorm. Grootschalig surveyonderzoek verricht in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en landelijk, laat zien dat er verschillende kwetsbare groepen zijn die hard geraakt worden door de crisis. Er zijn ‘traditioneel’ kwetsbare groepen, zoals lager opgeleiden, ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Daarnaast zijn er ook ‘nieuwe’ kwetsbare groepen, zoals zzp’ers en mensen met een tijdelijke baan, onder wie veel jongeren.

Het onderzoek bestaat uit verschillende metingen. De eerste vond plaats in april 2020, tijdens de eerste piek van de uitbraak. De tweede vond plaats toen veel van de maatregelen versoepeld waren, in juli 2020. De derde meting vindt plaats in oktober/november 2020. De vierde en laatste meting is in maart 2021. 

De metingen worden verricht onder het vaste panel van Kieskompas en bieden zo een unieke mogelijkheid om de maatschappelijke dynamiek te monitoren. Het onderzoek richt zich op de gevolgen voor: werk en inkomen, zorgmijding en zorggebruik, emotioneel welbevinden, solidariteit en informele hulp, sociale relaties in buurten, en vertrouwen. Naast het surveyonderzoek worden verdiepende focusgroepen georganiseerd met vertegenwoordigers van kwetsbare groepen, professionals en beleidsmakers.

De centrale vraagstelling van dit onderzoek is:

Wat is de maatschappelijke impact van COVID-19 op kwetsbare groepen in grote steden (Rotterdam, Den Haag), middelgrote steden en heel Nederland, zowel tijdens de uitbraak als op de langere termijn?

Het onderzoek heeft de volgende doelstellingen:

  • Het in kaart brengen van de maatschappelijke impact van COVID-19, nu en op middellange termijn.
  • Onderzoeken welke kwetsbare groepen extra worden getroffen door de gevolgen van COVID-19, en op welke manieren.
  • Vaststellen in welke mate kwetsbare individuen en kwetsbare buurten sociaal en economisch veerkrachtig zijn en in hoeverre zij ondersteuning nodig hebben, en op welke terreinen.
  • Het samen met beleidsmakers, professionals en kwetsbare burgers ontwikkelen van strategieën om kwetsbaarheid en sociale ongelijkheid te verminderen en individuele en maatschappelijke veerkracht te vergroten.